Register

Log in

Newsletter

Inscrie-ti adresa de e-mail in baza noastra de date si vei fi la curent cu ultimele noutati de la CECCAR :

Buletin legislativ CECCAR – 9 octombrie 2019

by Director Executiv ~ October 9th, 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 9 octombrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 7 octombrie 2019

by Director Executiv ~ October 7th, 2019
Paolo Gentiloni si-a exprimat angajamentul pentru un nou Plan de acțiune privind impozitarea

La 3 octombrie a.c., în cursul audierii din Comisia ECON a Parlamentului European, Paolo Gentiloni, Comisarul desemnat pentru Afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, și-a confirmat angajamentul politic pentru un nou plan posibil de acțiune fiscală care abordează „mediul, fraudă corporativă, digitală și fiscală”. Interogat de eurodeputați cu privire la acțiunile-cheie ce urmează a fi întreprinse de următoarea Comisie, acesta s-a referit la implementarea unei taxe vamale pe emisiile de carbon, în conformitate cu normele Organizației Mondiale a Comerțului. Mai mult, Gentiloni a definit punerea în aplicare a CCCTB ca prioritatea absolută, în vederea atenuării concurenței interne dintre statele membre cauzată de prezența diferitelor forme de impozitare pe profit. În ceea ce privește impozitarea economiei digitale, acesta și-a declarat optimismul referitor la…Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR.

Comunicat Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi

by Director Executiv ~ October 3rd, 2019

Către,

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania- Galați

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul ca sunt in vigoare  unele măsuri privind restructurarea obligațiilor bugetare precum și anularea unor obligații accesorii.

Temei legal :  Ordonanța Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, Ordinul nr.2810/2019, Ordinul 3126/2019

 

Potrivit Capitolului I din OG 6/2019, în scopul revitalizării şi evitării deschiderii procedurii insolvenţei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepţia instituţiilor publice şi a unităţilor administrativ-teritoriale, aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există riscul intrării în insolvenţă, îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 în cuantum mai mare sau egal cu un milion lei şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii.

Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, potrivit  Capitolului I, are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa până la data de 31 octombrie 2019, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, şi se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent.

Condiţii pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare :

a) să nu îndeplinească condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;

b) să prezinte un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;

c) să nu se afle în procedura insolvenţei potrivit legii la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligaţiilor bugetare. Debitorul care se află în procedura insolvenţei până la data de 30 septembrie 2019 şi doreşte restructurarea obligaţiilor bugetare poate notifica organul fiscal cu privire la intenţia sa, cu condiţia ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare să iasă din procedura insolvenţei;

e) să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;

f) să îndeplinească testul creditorului privat prudent.

Capitolul II din O.G. 6/2019 reglementează posibilitatea anulării obligațiilor accesorii (dobânzi, penalități, majorări, penalități de nedeclarare) aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată anterioare datei de 31 decembrie 2018.

Astfel, pot beneficia de anularea accesoriilor:

a) persoanele juridice (SRL, SA, asociații, fundații, cooperative, companii) cu obligații fiscale principale restante mai vechi de 31 decembrie 2018 și în cuantum mai mic de un milion lei;

b) persoanele fizice, instituțiile publice și UAT-urile, indiferent de valoarea obligațiilor restante.

Persoanele sunt eligibile chiar dacă sunt declarate insolvabile, dacă sunt în dizolvare sau în insolvență.

Facilitatea fiscală constă în anularea tuturor obligațiilor accesorii aferente obligațiilor principale cu termene scadente mai vechi de 31 decembrie 2018, cu condiția îndeplinirii, cumulativ, a următoarelor condiții:

a) să depună CEREREA DE ANULARE până la data de 16 decembrie 2019 (cererea trebuie depusă indiferent dacă persoana în cauză a depus sau nu notificarea prealabilă);

b) la data depunerii cererii să aibă achitate toate celelalte obligații fiscale în afara celor care vor face obiectul anulării și anume obligațiile bugetare principale exigibile până la 31 decembrie 2018, obligaţiile bugetare administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 16 decembrie 2019 ;

c) să aibă depuse la zi toate declarațiile fiscale.

Pot face obiectul anulării și obligațiile fiscale accesorii aferente obligațiilor principale ale anilor anteriori și declarate de contribuabili prin declarații rectificative (inclusiv regularizările din deconturile de  TVA) depuse până la data de 16 decembrie 2019.

Având în vedere termenul relativ scurt de aplicare a acestei facilități fiscale (până la data de 16 decembrie 2019), încurajăm contribuabilii cu restanțe mai vechi de 31 decembrie  2018 să își analizeze situația fiscală, să contacteze cât mai curând organul fiscal competent pentru a solicita informații suplimentare privind modalitatea de a beneficia de facilitățile fiscale și să depună NOTIFICAREA  privind intenția sa, pentru a  beneficia de facilitățile fiscale reglementate.

Facilitățile fiscale instituite de OG 6/2019 reprezintă una din temele întâlnirii cu contribuabilii  ce va fi organizată  la sediul A.J.F.P. Galați la data 09.10.2019, ora 10, cam 606. Prezența la întâlnire se va confirma prin intermediul „Formularului de contact” de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, accesând următorul link: https://www.anaf.ro/asistpublic/, selectând Categoria „Asistenţă în domeniul fiscal”, Subcategoria „Întâlniri cu contribuabilii”, iar prin accesarea link-ului  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/intalniri.htm , pot afla şi alte informaţii cu privire la întâlnirile organizate periodic de către instutuţia noastră, precum şi subiectele puse în dezbatere.

Cu stimă,

Cristian Mirică

Şef Administraţie

Șef Birou administrativ – Filiala Olt

by Director Executiv ~ October 3rd, 2019

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Olt din Slatina, Str. Păcii nr. 3, Bl. 3, Sc. A, Ap. 3, jud. Olt, în vederea ocupării postului de șef Birou administrativ, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • Cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Capacitate deplină de exerciţiu;
 • Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • Studii superioare finalizate;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • Rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • Cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • Comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Olt din Slatina, Str. Păcii nr. 3, Bl. 3, Sc. A, Ap. 3, jud. Olt, după cum urmează:

 • Dosarele de înscriere se vor depune până la data 21.10.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00, la sediul Filialei CECCAR Olt;
 • Proba scrisă și susținerea interviului au loc în data de 24.10.2019, începând cu ora 11.00;
 • Comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Olt.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • Copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

Bibliografie

 •  Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal;
 • Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea si executarea bugetului de venituri si cheltuieli, fluxurile financiare si evidenta contabila in cadrul CECCAR, cu modificarile ulterioare;
 • Normele nr. 5924/2008 privind organizarea si inventarierea CECCAR, cu mnodificarile ulterioare;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
 • Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Decret nr. 209 din  5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa;
 • Ordin 3103/2017 privind aprobarea Reglementãrilor Contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial;
 • Legea nr. 82/1991  a contabilitãții, actualizată;
 • Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;
 • Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat;
 • Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru;
 • Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR.

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 30 septembrie 2019

by Director Executiv ~ October 3rd, 2019

Tribunalul Uniunii Europene a decis cu privire la cazurile Starbucks și Fiat

La 24 septembrie a.c., Tribunalul Uniunii Europene a emis decizii cu privire la două cazuri controversate de ajutor de stat – Starbucks și Fiat, cu rezultate opuse: Hotărârea Tribunalului în cazul Starbucks a anulat decizia Comisiei potrivit căreia Acordul de preț în avans (APA) între Starbucks Manufacturing EMEA BV („Starbucks Olanda”) și Autoritatea fiscală olandeză a constituit ajutor incompatibil cu piața internă. Pe scurt, Acordul de preț în avans (APA) a determinat remunerația Starbucks Olanda pentru activitățile sale de producție și distribuție care…Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR.

Prima întâlnire a Panelului Internațional de Educație Contabilă, 12-13 septembrie 2019

by Director Executiv ~ September 26th, 2019
Promovarea educației contabile este o parte integrantă a viziunii IFAC, conform căreia profesia contabilă globală este recunoscută ca fiind esențială pentru organizațiile puternice și durabile, piețele financiare și economiile naționale. Profesioniștii contabili competenți și credibili, dedicați învățării pe tot parcursul vieții, stau la baza acestei viziuni. Pentru a rămâne relevanți într-un mediu caracterizat…Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR.

ANAF: O nouă facilitate a Spațiului Privat Virtual – eliberarea cazierului fiscal

by Director Executiv ~ September 26th, 2019
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează că serviciul electronic Spațiul Privat Virtual (SPV) oferă contribuabililor înrolați o nouă facilitate: posibilitatea de a solicita și de a primi, online, cazierul fiscal.

Solicitarea se transmite prin intermediul Secțiunii „Solicitări/ Eliberare documente/ Certificat de cazier fiscal”, prin selectarea CIF/CNP-ului pentru care se dorește eliberarea certificatului și menționarea motivului solicitării. Cazierul fiscal se va regăsi în Secțiunea „Mesaje”.

Articol complet îl puteți consulta în revista CECCAR Business Magazine.